ABD TOPLAM DOGALGAZ STOKLARI 2629 MILYAR FEET KUP (BEKLENTI: MFK ONCEKI:2574 MFK)