ABD TOPLAM DOGALGAZ STOKLARI 2678 MILYAR FEET KUP (BEKLENTI: MFK ONCEKI:2629 MFK)