ABD TOPLAM DOGALGAZ STOKLARI 3226 MILYAR FEET KUP (BEKLENTI: MFK ONCEKI:3362 MFK)