ABD TOPLAM DOGALGAZ STOKLARI 3192 MILYAR FEET KUP (BEKLENTI: MFK ONCEKI:3250 MFK)