KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak, 07 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu bilgilendirme yazısı ile sizlere, Kanun’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddeleri başta olmak üzere Kanun çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:Kanun gereğince, kişisel verileriniz, Tarafımızca Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve Kanun’un izin verdiği ölçüde işlenebilecektir.

  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri;başta işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sunulması olmak üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirmek; SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, müşterilerimize her türlü ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak olarak sayılabilir. Kanun ve faaliyetimiz çerçevesinde sorumlu olunan ilgili mevzuattan doğan haller ile Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin iş ve işleyişinin devamı için gerekli olan durumlardan kaynaklanmaktadır.

  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile anlaşması bulunan finansal kurumların birimleri ve şubeleri, müşteri görüşmeleri, Elektronik İşlem Platformu, tüm mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:Kişisel verileriniz, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin sermaye piyasası faaliyetleri ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak başta olmak üzere Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin mevzuat uyarınca yükümlü olduğu hususların gerçekleştirilmesi amacıyla Kanun’un izin verdiği ölçüde kullanılacaktır.

  Kişisel verileriniz, 6362 sayılı SermayePiyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB gibi kamu tüzel kişileri ve düzenleyici otoriteler ile yatırım hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere gerçek ve tüzel kişilerle, hissedarlarıyla, merkez dışı örgütleriyle, hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve resmi ve idari makamlarla Kanun’da belirtilen çerçevede paylaşılabilecektir.

  Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde tarafımıza yazılı olarak başvurarak kişisel verilerinizin;

  • a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • d. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
  • f. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • g. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • h. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.,

  Talebiniz, Kanun’un “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13’üncü maddesinde belirtilen sürede sonuçlandırılacak olup herhangi bir veri ihlalini önlemek amacıyla, talebe ilişkin olarak kimlik doğrulaması için gerekli bilgilerin iletilmesi gerekmektedir. Taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla Tarafımızca yapılacak masrafları, Kanun’un 13’üncü maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.